หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปัจจุบันจัดการศึกษา 2 ระดับ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา