ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
อ.1
อ.2 ๑๖ ๒๔ ๒๔
อ.3 ๒๘ ๑๕ ๓๓ ๑๗
รวม ๓๖ ๓๑ ๖๗ ๒๒
ป.1 ๓๖ ๓๒ ๖๘ ๒๓
ป.2 ๔๖ ๔๔ ๙๐ ๓๐
ป.3 ๔๙ ๔๓ ๙๒ ๓๑
ป.4 ๔๙ ๔๔ ๙๓ ๓๑
ป.5 ๕๒ ๔๙ ๑๐๑ ๓๔
ป.6 ๕๒ ๔๗ ๑๐๙ ๓๖
รวม ๑๘ ๒๙๔ ๒๕๙ ๕๕๓ ๓๑
รวมทั้งหมด ๒๑ ๓๓๐ ๒๙๐ ๖๒๐ ๓๐