กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.15 MB
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.58 KB
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.88 KB
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.21 KB
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.47 KB
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.02 KB
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.6 MB
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรฯออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการฯพ.ศ.2553 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.45 KB
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ.2550 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.75 KB
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB