ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายทัศน์ ศรีบุญลือ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2449-2450
ชื่อ-นามสกุล : หม่อมหลวงช่วง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2451- 2456
ชื่อ-นามสกุล : นายจำปา ไชยจำนงค์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2457- 2512
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรพงษ์ บุญธรรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน