กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสิรินาฎ บาลลา
ครู คศ.3

นางรัชนี สีดา
ครู คศ.3

นางปฏิธาร จันประทัด
ครู คศ.3

นางอนงค์ นาสมบัติ
ครู คศ.3

นายนพรัตน์ โชติจำลอง
ครู คศ.3