กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวิสิฐศักดิ์ อารีเอื้อ
ครู คศ.3

นางนภชนก ชื่นนิรันดร์
ครู คศ.3

นางมะลิจันทร์ วิจรุณหล้า
ครู คศ.3

นางณัฐิกา สินธุเสน
ครู คศ.3