กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรพิพรรณ เจริญธรรม
ครู คศ.1

นางนิภาวรรณ นามทมาตย์
ครู คศ.2

นางพิศมัย นาสมใจ
ครู คศ.3