กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอัญชลี สอนชา
ครู คศ.3

นางลาวรรณ ปรีเลี่ยม
ครู คศ.3

นางรัชนี สีดา
ครู คศ.3