กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุวันชัย ภารพิบูลย์
ครู คศ.1

นายประภาส พลโสดา
ครู คศ.3

นายสราวุฒิ แทนสม
ครู คศ.3