กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายนพรัตน์ โชติจำลอง
ครู คศ.3

นายสราวุฒิ แทนสม
ครู คศ.3

นายสุวันชัย ภารพิบูลย์
ครู คศ.1

นางกฤตญกร ผ่านสำแดง
ครู คศ.2

นายประภาส พลโสดา
ครู คศ.3

นางจันทรัมพร ผ่านสำแดง
ครู คศ.3

นางสาวเกียรติธิดา ชาติแพงตา

นายไมตรี นันผาด

นางกุสุมา สายสร้อย