กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสุพรรณี ภูอ่อนศรี
ครู คศ.3

นางสิรินาฎ บาลลา
ครู คศ.3

นางอนงค์ นาสมบัติ
ครู คศ.3

นางอรอนงค์ อิ่มประเสริฐ
ครู คศ.3

นางนิภาวรรณ นามทมาตย์
ครู คศ.2

นางรพิพรรณ เจริญธรรม
ครู คศ.1