กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางอัญชลี สอนชา
ครู คศ.3

นางสาวเพ็ญประภา พวงศรี
ครู คศ.3

นางพัชริดา นาใจรีบ
ครู คศ.3

นางลาวรรณ ปรีเลี่ยม
ครู คศ.3

นางรัชนี สีดา
ครู คศ.3

นางณัฐิกา สินธุเสน
ครู คศ.3