กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุพรรณี ภูอ่อนศรี
ครู คศ.3

นายสราวุฒิ แทนสม
ครู คศ.3

นายประภาส พลโสดา
ครู คศ.3