กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจันทรัมพร ผ่านสำแดง
ครู คศ.3

นางสาวเพ็ญประภา พวงศรี
ครู คศ.3

นางพัชริดา นาใจรีบ
ครู คศ.3