กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพิศมัย นาสมใจ
ครู คศ.3

นางกฤตญกร ผ่านสำแดง
ครู คศ.2

นางสาววิรุณศิริ สารผล
ครู คศ.3

นางสุพรรณี ภูอ่อนศรี
ครู คศ.3