คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายคมคิด ตัณฑสิทธิ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ แสงสว่าง
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ศักดิ์ ศรีวังสุ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเรืองยศ มิตรภานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวริยา เอกอุรุ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายดุสิต ศรีมงคล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยรัตน์ มิตรภานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ หมั้นเหนียว
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอรดี สงวนตระกูล
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเสกสรร พิชิตมาร
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางพรรณี ฉายจอมพล
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญช่วย เชาว์น้อย
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาธีรภัทร์ ปภสฺสโร
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทรัมพร ผ่านสำแดง
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรพงษ์ บุญธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ